Kinek ajánljuk?

 • Akiknek fontos, hogy gyermekük érzelmileg, értelmileg, szociálisan, fizikálisan is felkészüljön az iskolára
 • Akik szeretnék, hogy gyermekük az iskolában helyt álljon
 • Aki szeretné, ha gyermeke örömmel kezdené az iskolát, ha elkerülné az iskolai kudarcokat, ha öröm lenne számára a tanulás.

 

A foglalkozások három fő területre csoportosulnak

 1. Írás előkészítése
 2. Anyanyelvi nevelés
 3. Matematikai képességfejlesztés

A foglalkozások alkalmával azokat a készségeket, képességeket erősítjük, melyek az írás, olvasás, matematika területein elengedhetetlenek. Természetesen az életkori sajátosságokhoz igazodva, sok-sok játékkal, mozgással kísérve.

Az iskolaérettség feltételei:

Az alábbiakban felsorolt képességek (Kulcsár Mihályné munkássága nyomán) általában már jelen vannak az iskolába lépő gyermeknél, az iskolaérettségi vizsgálaton ezeket a pontokat vizsgálják, valamint, ha lemaradás, eltérés mutatkozik, a fejlesztő foglalkozásokon ezeket a fejlesztendő területeket emelik ki, s kapcsolják össze játékos feladatokkal.

 • Testi fejlettség, fogváltás;
 • Ép érzékszervek: látás, hallás…
 • Jó ceruzafogás, könnyed eszközkezelés;
 • Elemi mozgások összerendezettsége: kúszás, mászás, fej emelése, szökdelés…
 • Jó egyensúlyérzék;
 • Pontos finommozgások;
 • Keresztcsatornák;
 • Testséma: a biztonságos tájékozódás saját a testen;
 • Kéz-, fül-, lábdominancia: akkor jó, ha a domináns kéz oldalára esnek
 • Térérzékelés: saját térbeli helyzetünk-, és a különböző álló és mozgó objektumok egymáshoz-, és hozzánk való viszonya, észlelése;
 • Térirányok ismerete és jelölése térben és síkban;
 • Reprodukáló képesség térben és időben; pl.: mozdulatok, minták másolása, leképezése síkra;
 • Soralkotás, sorritmus folytatás;
 • Szem-kéz koordináció;
 • Szemmozgások koordináltsága;
 • Alak-háttér megkülönböztetés, a lényeg kiemelése;
 • Alak-, forma, szín-, és nagyságállandóság: betűfelismerésnél;
 • Gestalt-látás megléte: a részeket egészként nézni;
 • Azonosság, különbözőség felismerése;
 • Auditív megkülönböztetés: a helyes szótagoláshoz, helyesíráshoz;
 • Analizáló-szintetizáló képesség: dolgok elemeire történő szétszedése, majd elemekből az egész felépítése;
 • Átfordítási képesség; különböző érzékelési síkon szerzett tapasztalat reprodukálása: pl.: tollbamondás;
 • Általános tájékozottság;
 • Elemi gondolkodási műveletek megléte: összefüggések felismerése, következtetések levonása;
 • Problémamegoldó gondolkodás;
 • Vizuális-, és auditív emlékezet megléte: példaként: emlékezés mesék szereplőire, helyszínekre, látott színekre, formákra, tárgyakra.
 • Tartós figyelem megléte;
 • Kialakult feladattudat: képes arra, hogy a kapott feladatot elvégezze, s míg azt be nem fejezte, új tevékenységbe ne kezdjen;
 • Kudarctűrés; viselje el, ha kudarc éri, szembe tudjon nézni azzal a lehetőséggel is, amikor nem sikerül valami;
 • Emberrajz;
 • Szocializáció;
 • Felnőttekhez való viszony.

Óráink időpontjait ITT tekinthetik meg.